Bucking Fananas

KATSU going BIG.
Fire extinguisher fill-in.

Yikes…

[http://www.youtube.com/watch?v=3hyVUGxFPto]